منو
A+ A A-

پروفسور سید محمد اعرابی

 


 


خلاصه : دكتر سيد محمد اعرابي در سال 1330 در تهران بدنيا آمد. ايشان داراي دكتري رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني و منابع انساني از دانشگاه تهران است وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه علامه طباطبائي مي باشد.
گروه : علوم انساني
رشته : مديريت بازرگاني
گرايش : مديريت رفتار سازماني و منابع انساني
والدين و انساب : پدر دكتر اعرابي سيد محمود اعرابي است.
تحصيلات رسمي و حرفه اي : كارشناسي اقتصاد (گرايش بيمه و بازرگاني ) از مدرسه عالي بيمه تهران (دانشگاه علامه طباطبايي)
- كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (M.B.A) از دانشگاه (L.S.U) امريكا
- گذراندن دوره پيوسته كارشناسي ارشد و دكتري پژوهش در عمليات (O.R)در دانشگاه (L.S.U) امريكا
- دكتري مديريت بازرگاني (گرايش مديريت رفتارسازماني ) از دانشگاه تهران

همسر و فرزندان : سيد محمد اعرابي متاهل و داراي همسر و سه فرزند مي باشد.
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمت هاي اجرايي سيد محمد اعرابي به قرار زير است:
• مشاور شهيد دكتر چمران ( معاونت نخست وزير در امور انقلاب اسلامي ) از تشكيل دولت موقت تا آخر 1358
• مشاور وزير بازرگاني در سالهاي 59-1358و 75-1372
• عضو شورايعالي بانكها در سالهاي 59-1362 و 74-1372
• مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت سهامي بيمه ايران و عضو هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي 62-1358
• رئيس كل بيمه مركزي ايران و رئيس هيئت مديره شركتهاي بيمه ملي شده در سالهاي 62-1360 
• معاون تجارت خارجي وزارت بازرگاني در سال 1360
• عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سالهاي 62-1360
• معاون وزارت امور اقتصاد و دارائي و رئيس كل گمرك ايران در سال 1360
• مشاور ارشد در سازمان مديريت صنعتي در سال هاي 69-1367
• معاون مطالعات مديريت در سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سالهاي 71-1369
• عضو هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت ( مجلس شوراي اسلامي ) در سالهاي 75-1372
• دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 73-1372
• قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در سالهاي 75-1373
• مدير گروه مطالعات مديريت در دفتر پژوهشهاي فرهنگي از 1376تا كنون 

1 - مشاور رياست دانشگاه علامه طباطبايي - از1/1/79 تا 
2 - مشاور ايران خودرو در واحد خدمات مديريت- از1/1/79 تا
3 -مشاور سازمان مديريت صنعتي در واحد مشاور مدير- از1/1/81تا
4 -مشاور گروه صنعتي سديد در واحد مطالعات استراتژيك - از 1/1/81تا 
5- مشاور شركت باطريسازي نيرو - از1/10/81 تا
6- مشاور وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در معاونت توسعه مديريت ,منابع و امور مجلس از 1/1/82
• عضو شوراي گروه سياست علم ،مركز تحقيقات سياست علمي كشور 
• عضو كميسيون علمي و تخصصي بازرگاني ،سازمان بازرسي كل كشور
• عضو كميته برنامه ريزي راهبردي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
• عضو كميته پژوهشي ،پژوهشگاه تعليم و تربيت
• عضو كميته برگزاري دوره هاي دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي 
• عضو كميته برگزاري امتحانات جامع دكتري مديريت بازرگاني ،دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
•عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات مديريت دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• عضو هيئت تحريريه فصلنامه مطالعات صنعتي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• سردبير و عضو هيئت تحريريه مطالعات بازرگاني دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبائي
• عضو هيئت تحريريه فصلنامه هاي تحول اداري ترجمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ستاد رياست جمهوري
• عضو هيئت علمي مجله مشاور ،انجمن مشاوران مديريت ايران
•عضو هيئت داوران تعداد زيادي از فصلنامه هاي علمي دانشگاهها و سازمانهاي سراسر كشور

فعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس ارائه شده توسط سيد محمد اعرابي به ترتيب زير است:
1 - مباني مديريت ( كارشناسي ) 
2 - تئوريهاي پيشرفته مديريت ( ارشد و دكتري ) 
3 - مباني رفتار سازماني ( كارشناسي )
4 - رفتار سازماني پيشرفته ( ارشد و دكتري )
5 - مباني منابع انساني (كارشناسي )
6 - مديريت منابع انساني پيشرفته ( ارشد)
7 - مديريت استراتژيك منابع انساني (ارشد و دكتري )
8 - مباني مديريت استراتژيك ( كارشناسي ) 
9 - مديريت استراتژيك پيشرفته ( ارشد و دكتري )
10 - كنترل استراتژيك ( دكتري ) 
11 - اجراي استراتژي ( ارشد و دكتري )
12 - مباني روش تحقيق ( كارشناسي )
13 - روش تحقيق پيشرفته ( ارشد و دكتري )
14 - مسائل مديريت در ايران ( ارشد و دكتري )
15- مباني فلسفه روش شناسي تحقيق (دكتري )
16 - مباني فلسفي تئوريهاي مديريت (دكتري)
17- مباني فلسفي تئوريهاي رفتار سازماني (دكتري)

مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : راه اندازي كارگاه آموزشي در دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي ، مشاوره و آموزش ، وزارتخانه ، موسسات دولتي و غيردولتي در داخل و خارج كشور :
مديريت تحول - 1375- سازمان تامين اجتماعي 
بهره وري نيروي انساني - 1375- بانك رفاه كارگران 
طراحي ساختار سازماني - 1375- شهرداري تهران 
رهبري : تشخيص ، تطبيق و ارتباطات - 1375- وزارت آموزش و پرورش
مديريت رفتار سازماني - 1375- اردوگاه شهيد باهنر( وزارت آموزش و پرورش )
طراحي ساختار سازماني - 1375- اردوگاه شهيد باهنر 
اصول و مباني مديريت سياسي - 1375- مديران جهاد سازندگي- وزارت امور خارجه – دفتر مطالعات سياسي – مركز آموزشهاي ديپلماتيك 
تشكيلات و سازماندهي - 1377- شركت ملي نفت ايران 
مديريت راهبردي و كاربردي 1377كميسيون امور بانوان استانداري خوزستان
مديريت رفتار سازماني - 1377- مركز آموزش مديريت دولتي – مسئولين سازمانهاي غير دولتي (NGO,S ) 
مديريت رفتار سازماني - 1377- مركز آموزش مديريت دولتي – مدير كل استان تهران 
اخلاق در مديريت - 1377- دفترامور زنان استان زاهدان 
مديريت تحول ساختار - 1377- مركز آموزش مديريت دولتي 
ضرورت تحول در نظام اداري - 1377- مركز آموزش مديريت دولتي 
مديريت بالندگي سازماني - 1378- سازمان مديريت صنعتي
مديريت اجرائي - 1378- سازمان مديريت صنعتي 
طراحي ساختار سازماني - 1378- وزارت نيرو – موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
ساختارهاي تشكيلاتي - 1379- مركز آموزش مديريت دولتي
طراحي ساختار سازماني - 1379- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
طراحي ساختار سازماني - 1379- وزارت نيرو- موسسه تحقيقات و آموزش مديريت
مديريت استراتژيك - 1379- مديريت بهره برداري ويژه مديران توزيع برق خوزستان
مباني مديريت - 1379- سازمان مديريت صنعتي 
مديريت استراتژيك - 1379- سازمان مديريت صنعتي
مباني مديريت استراتژيك - 1379- سازمان صنايع دفاع
مديريت تحول - 1379- سازمان مديريت صنعتي
مديريت استراتژيك - 1379- سازمان مديريت صنعتي
تحقيق عملي - 1379- دانشگاه علامه طباطبائي- كارگاه روش تحقيق پيشرفته – هتل گچسر

چگونگي عرضه آثار : تعداد مقالات منتشر شده در نشريات علمي : 110مقاله
تعداد طرحهاي پژوهشي: 72طرح پژوهشي 
كتاب هاي تاليفي :93 كتاب (ترجمه و تاليف : 70، تاليف :23)
تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده : 49 پايان نامه كارشناسي ارشد
تعداد پايان نامه هاي دكتري راهنمايي شده :48 رساله دكتريآثار : 
    1  اجراي استراتژيك
      ويژگي اثر : مارك مورگان، ويليام مالك، ريمون اي لويت،اعرابي و رحيم زارع، چاپ اول،89،پژوهشكده مديريت سما
2  اخلاق در مديريت
      ويژگي اثر : ال تي. هس مر،اعرابي وايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
3  استراتژي بازار يابي: با رويكردي تصميم محور
      ويژگي اثر : اورويل سي. واكر و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
4  استراتژي بازاريابي
      ويژگي اثر : اعرابي، رضواني، چاپ اول،87،پژوهشكده مديريت سما وانستيتو ايزايران
5  استراتژي بازاريابي بين الملل
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نبي الله دهقان، چاپ اول،1389،انتشارات مهكامه
6  استراتژي تكنولوژي
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي حسين منتي،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
7  استراتژي توليد و عمليات
      ويژگي اثر : دونالد واترز،اعرابي و مصطفوي، چاپ اول،1389،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
8  استراتژي دانش
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي سعيد موسوي،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
9  استراتژي روابط عمومي
      ويژگي اثر : ساندرا اوليور،اعرابي، فياضي،چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
10  استراتژي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي حسين حقيقت ثابت،چاپ اول ،1389،انتشارات مهكامه
11  استراتژي مالي
      ويژگي اثر : اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سماوانستيتو ايز ايران
12  استراتژي منابع انساني
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابيمرجان فياضي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سما و انستيتو ايز ايران
13  استراتژي منابع انساني: تدوين، اجرا، آثار
      ويژگي اثر : پيتربامبرگروايلن مشولم،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
14  استراتژي هاي مديريت منابع انساني
      ويژگي اثر : دكتر ابطحي، دكتر اعرابي،چاپ اول،87،انتشارات پويند
15  برنامه ريزي استراتژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي(ساتبا)
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
16  برنامه ريزي استراتژيك روابط عمومي
      ويژگي اثر : رونالد دي اسميت،دكترسيد محمداعرابي فرشاد جلالي،چاپ اول،1390،انتشارات سما
17  برنامه ريزي استراتژيك سازمان امور مالياتي كشور
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي نظامي وند چگيني، چاپ اول،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
18  برنامه ريزي استراتژيك غلات ايران
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
19  برنامه ريزي استراتژيك گمرك جمهوري اسلامي ايران
      ويژگي اثر : چاپ اول،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
20  برنامه ريزي استراتژيك محصولات سبزي و صيفي ايران
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج، چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
21  برنامه ريزي استراتژيك محصولات علوفه اي ايران
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
22  برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
      ويژگي اثر : آلن پانت و استفن جي هينز،اعرابي و موسوي،چاپ اول،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
23  برنامه ريزي استراتژيك نباتات صنعتي ايران
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني مجتبي پالوج،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
24  برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي محصول كلزا در ايران
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي هوشنگ نظامي وند چگيني ،چاپ اول ،89،موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
25  تئوري بازاريابي
      ويژگي اثر : ماريوس ك. اوديك،سيد محمد اعرابي محمد آزادي، چاپ اول،90،انتشارات مهكامه
26  تئوري و طراحي سازمان(جلد اول)
      ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوازدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
27  تئوري و طراحي سازمان(جلد دوم)
      ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي،چاپ هفتم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
28  تحقيق پيمايشي:راهنماي عمل
      ويژگي اثر : جك ئي .ادواردزو ديگران،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
29  تحقيق تطبيقي
      ويژگي اثر : چاپ دوم،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
30  تحقيق در مديريت منابع انساني
      ويژگي اثر : والري اندرسون،اعرابي واميدي، چاپ دوم،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
31  تحقيق سازماني:راهنمايي براي دانشجويان و پژوهشگران
      ويژگي اثر : پل برورتون و لينه ميلوارد،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
32  تحقيق عملي: راهنماي مجريان تغيير و تحول
      ويژگي اثر : ارنست تي. استرينگر،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
33  تحقيق كاربردي: راهنماي عمل
      ويژگي اثر : ،تري اي. هدريك، لئونارد بيك من و دبراچي.رگ،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،81،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
34  تحقيق موردي
      ويژگي اثر : رابرت ك. ين،پارسائيان و اعرابي، چاپ دوم،81،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
35  تغيراستراتژيك( چرخه سريع توسعه سازمان)
      ويژگي اثر : مريل سي.اندرسون،اعرابي و آقا محمدي،چاپ اول،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
36  جهانگردي در چشم اندازي جامع،سازمان جهاني جهانگردي
      ويژگي اثر : پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم (ويراست دوم)،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
37  خلق و پياده سازي برنامه استراتژيك
      ويژگي اثر : جان ام برايسون، فارنوم كي . الستون،اعرابي و تقي زاده قمي چاپ ،اول،89،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
38  در آمدي بر تحقيق مديريت
      ويژگي اثر : مارك ايسترباي، اسميت، ريچارد ثورب و اندي لو،اعرابي و ايزدي، چاپ اول،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
39  دستنامه برنامه ريزي استراتژيك(متون آموزشي 2)
      ويژگي اثر : سيد محمد اعرابي - هاشم آقازاده ، هوشنگ نظامي وند چگيني ، چاپ چهارم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
40  راهنماي برنامه ريزي بازار: برنامه بازاريابي محصول
      ويژگي اثر : ديويد اچ.بنگز،اعرابي و آرمان پور، چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
41  رفتار سازماني(جلد اول)،رفتار فردي
      ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ شانزدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
42  رفتار سازماني(جلد دوم)،رفتار گروهي
      ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ چهاردهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
43  رفتار سازماني(جلد سوم)، رفتار سازماني
      ويژگي اثر : استيفن پي.رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوازدهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
44  روابط عمومي (ج 2:كاربردها و تاكيتك ها)
      ويژگي اثر : دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي،چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
45  روابط عمومي(ج 1:نقش، فرآيندو استراتژي)
      ويژگي اثر : دنيس ال.ويلكا كس و ديگران،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
46  روش تحقيق كيفي
      ويژگي اثر : كاترين مارشال و گرچن ب.راسمن،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
47  ريسك استراتژيك
      ويژگي اثر : انجمن اكچوئري دانشگاه بات،اعرابي، تجريشي،چاپ اول ،87،پژوهشكده مديريت سما و انتشارات مهكامه
48  سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي
      ويژگي اثر : ريمون بروس و شرمن ويمن،اعرابي وايزدي،چاپ اول،79،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
49  سازمان:ساختار، فرايند و ره آورد
      ويژگي اثر : ريچارد اچ.هال،پارسائيان و اعرابي، چاپ چهارم،84،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
50  سياستگذاري جهانگردي
      ويژگي اثر : كالين مايكل هال و جان ام.جنكينز،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
51  طراحي ساختار سازماني
      ويژگي اثر : چاپ ششم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
52  طراحي سازمان،روبكرد گام به گام
      ويژگي اثر : ريچارد ام.برتون جراردين دسانتكيس بورگ اوبل،اعرابي و آرمانپور،چاپ اول،90،پژوهشكده مديريت سما و چاپ و نشر بازرگاني
53  فرهنگها وسازمان ها(نرم افزار ذهن)
      ويژگي اثر : گيرت هافستد،اعرابي، هدايتي، محمودي،چاپ اول،88،نشر علم
54  كاربرد تحقيق موردي
      ويژگي اثر : رابرت ك. ين،اعرابي، رحماني، سهرابي،چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
55  كنترل استراتژيك
      ويژگي اثر : (null)پيتر لورنژ، مايكل اف. اسكات مورتن و سومانترا گوشل،اعرابي و حكاك، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
56  كنترل استراتژيك
      ويژگي اثر : 32، ،اعرابي و چاوشي، چاپ اول،89،بازرسي كل دفتر تحقيقات كاربردي
57  مباني تئوري و طراحي سازمان
      ويژگي اثر : ريچارد ال.دفت،پارسائيان و اعرابي، چاپ ششم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
58  مباني رفتار سازماني
      ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز،اعرابي و تقي زاده، چاپ بيست و نهم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
59  مباني رفتار سازماني ويرايش 2008
      ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز، تيموتي، اي .جاج،اعرابي و تقي زاده، چاپ دوم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
60  مباني مديريت
      ويژگي اثر : استيفن پي. رابينز وديگران،اعرابي و رفيعي، چاپ نهم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
61  مباني مديريت استراتژيك
      ويژگي اثر : جفري اس. هريسون، كارن اچ. جان،اعرابي و الماسي فرد، چاپ اول،89،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
62  مباني مديريت استراتژيك
      ويژگي اثر : جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ پنجم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
63  مباني مديريت استراتژيك ( ويرايش 2007)،
      ويژگي اثر : جي. ديويد هانگر و توماس ال. ويلن،اعرابي ورضواني، چاپ دوم،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
64  مباني مديريت منابع انساني
      ويژگي اثر : گري دسلر،پارسائيان و اعرابي، چاپ هفتم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
65  متون مديريت خدمات
      ويژگي اثر : چاپ اول،1389،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
66  مجموعه مقالات مديريت جلد چهارم
      ويژگي اثر : چاپ اول،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
67  مجموعه مقالات مديريت (جلد پنجم)
      ويژگي اثر : چاپ اول،1389،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
68  مجموعه مقالات مديريت جلد دوم
      ويژگي اثر : چاپ اول،90،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
69  مجموعه مقالات مديريت جلد سوم
      ويژگي اثر : چاپ اول ،1390،دفتر پژوهش هاي فرهنگي
70  مجموعه مقالات مديريت(ج1-مباني فلسفي روش شناسي و تئوريهاي مديريت)
      ويژگي اثر : چاپ دوم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
71  مديريت (متون آموزشي3)
      ويژگي اثر : چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
72  مديريت ارتباطات
      ويژگي اثر : ري ام.بركو، آنرودي. ولوين و دارلين آر. دلوين،اعرابي و ايزدي، چاپ ششم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
73  مديريت استراتژيك
      ويژگي اثر : فردآر.ديويد،اعرابي وپارسائيان،چاپ نوزدهم،90،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
74  مديريت استراتژيك بازاريابي
      ويژگي اثر : هلن ميك و ريچارد ميك،اعرابي و سعيده اميدي، چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
75  مديريت استراتژيك سيستمهاي اطلاعاتي: رهيافتي جامع
      ويژگي اثر : استيو كلارك،اعرابي و داوود ايزدي،چاپ پنجم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
76  مديريت استراتژيك كارآفريني
      ويژگي اثر : ليزاك.گاندري-جيل.ر كيكول،اعرابي ، نجفي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سما و مهكامه
77  مديريت استراتژيك مالي
      ويژگي اثر : روث بندر.كيت وارد،اعرابي، رزمجوئي، چاپ اول،88،پژوهشكده مديريت سماو مهكامه
78  مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل
      ويژگي اثر : مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه،چاپ پنجم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
79  مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(متون آموزشي 1)
      ويژگي اثر : چاپ اول،85،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
80  مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل(ويرايش سوم 2006)
      ويژگي اثر : مايكل آرمسترانگ،اعرابي و مهديه، چاپ اول،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
81  مديريت استراتژيك نوآوري تكنولوژيك
      ويژگي اثر : مليسا. شيلينگ،اعرابي، تقي زاده،چاپ اول،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
82  مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد1)
      ويژگي اثر : توماس ال.ويلن-جي ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده، چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
83  مديريت استراتژيك و سياست كسب و كار(جلد2)
      ويژگي اثر : توماس ال.ويلن-جي.ديويد هانگر،اعرابي و آقازاده،چاپ اول،1389،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
84  مديريت تكنولوزي:رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت
      ويژگي اثر : طارق خليل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،88،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
85  مديريت جلد اول: مقدمه اي بر مديريت، مديريت در قرن بيست و يكم، برنامه ريزي
      ويژگي اثر : جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي،چاپ پنجم،87،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
86  مديريت جهانگردي : مباني، راهبردها و آثار
      ويژگي اثر : راجر داس ويل،اعرابي و ايزدي، چاپ چهارم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
87  مديريت خدمات(جلد اول): استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات
      ويژگي اثر : جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،86،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
88  مديريت خدمات(جلد دوم) : استراتژي، عمليات و تكنولوژي اطلاعات
      ويژگي اثر : جيمز اي. فيتز سيمونز و مونا جي. فيتز سيمونز،اعرابي و ايزدي، چاپ دوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
89  مديريت در پهنه فرهنگها
      ويژگي اثر : سوزان سي. شنايدر ژان لوئي بارسو،اعرابي وايزدي، چاپ دوم،82،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
90  مديريت كسب و كارهاي كوچك
      ويژگي اثر : چارلز بامفوردو گري بروتن،دكتر سيد محمداعرابي رضا آرمانپور، چاپ اول،1390،انتشارات مهكامه
91  مديريت منابع انساني پيوند استراتژي و عمل
      ويژگي اثر : گرگ ال. استوارت كنت جي. براون،سيد محمد اعرابي مرجان فياضي، چاپ دوم،88،پژوهشكده مديريت سما وانتشارات مهكامه
92  مديريت(جلد دوم) : سازماندهي، رهبري،كنترل
      ويژگي اثر : جيمز اي. اف.استونر، آر. ادوارد فري من و دانيل آر. گيلبرت،پارسائيان و اعرابي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگي
93  هفت كليد استراتژي خدمات
      ويژگي اثر : ژاك هورو يتز،اعرابي و ايزدي، چاپ سوم،89،دفتر پژوهشهاي فرهنگيمنابع : 
    1http://www.ma-atu.ir/amf_member.php2پرسشنامه تكميل شده فرهيختگان توسط دكتر سيد محمد اعرابي بنا به درخواست بنياد ايرانشناسي -بهار 1386

 

 

نوشتن دیدگاه


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید